Chính sách: Sức khoẻ – An toàn  và Môi trường (HSE)

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thuỳ Linh, nhận thức rõ chính sách Sức khỏe, An toàn và Môi trường giữ vai trò quan trọng cho sự thành công và phát triển của Công ty. Chính sách của Ban lãnh đạo Công ty là xây dựng môi trường trẻ làm việc an toàn, lành mạnh, thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo ngăn ngừa tối đa thương tật, ốm đau, tai nạn và rủi ro có thể phát sinh trong quá trình làm việc cho nhân viên và các cá nhân liên quan, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động của Công ty không gây ảnh hưởng đến môi trường. Đồ chơi bơm hơi Thuỳ Linh - HSE

» Để thực hiện chính sách trên, Công ty luôn luôn:

– Tuân thủ luật pháp và Quy định của HSE được áp dụng trong nước và quốc tế;

– Đảm bảo rằng mọi nhân viên hiểu rõ trách nhiệm của mình về chính sách An Toàn, Sức khỏe và Môi trường, Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy hiểm có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, tổn thất sản xuất, ô nhiễm môi trường;

– Tạo thuận lợi cho việc trao đổi với cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và những người liên quan về vấn đề cải thiện công tác HSE.

– Đào tạo cho CBCNV Công ty các kiến thức về công tác HSE phù hợp với công việc được giao;

– Đảm bảo kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được xây dựng và duy trì có hiệu quả, đủ năng lực ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp

– Đảm bảo rằng các cấp quản lý giám sát việc thực thi và tính hiệu lực của chính sách này một cách tích cực.

– Định kỳ kiểm tra, xem xét, đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện.